Tuesday, February 28, 2012

Fwd: Otvorenje izložbe / Textil{e}tronics /

BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:REQUEST
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20120302T190000Z
DTEND:20120302T210000Z
DTSTAMP:20120228T031423Z
ORGANIZER;CN=petra.zlonoga@gmail.com:mailto:petra.zlonoga@gmail.com
UID:dq9dhblosp6b2c2i1kj2a2o2ec@google.com
ATTENDEE;CUTYPE=INDIVIDUAL;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=
TRUE;CN=ana.kovacic80@gmail.com;X-NUM-GUESTS=0:mailto:ana.kovacic80@gmail.c
om
ATTENDEE;CUTYPE=INDIVIDUAL;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=ACCEPTED;RSVP=TRUE
;CN=Petra Zlonoga;X-NUM-GUESTS=0:mailto:petra.zlonoga@gmail.com
CREATED:20120228T031423Z
DESCRIPTION:Od tekstilne do elektronske niti\, od materije do modnog objekt
a\n\n'Let's now delve deep into the fluff'\nMassimo Banzi\, Getting Started
with Arduino\n\nPrateći razvoj od jednostavne niti do kompleksnih novomedi
jskih objekata\, Textil{e}tronics tematizira\npodručja recentnih događanja
u području suvremene tekstilne umjetnosti\, nosive tehnologije i\nelektrons
ki oblikovane skulpture\, kroz svjetlosne lumino objekte i prezentaciju mik
rokontrolera\nArduino.\n\nTematizirajući skulpturalnu tekstilnu (Josipa Šte
fanec) i elektronsku nit (Anda Klančič)\, kao i\ndizajniranu materiju i nov
o značenje objekta (Patrizia Donà)\, te socijalno angažiranu tekstilnu\numj
etnost (Marija Mojca Pungerčar)\, izložba daje presjek suvremenih tekstilni
h i novomedijskih\ntendencija\, te načine preispitivanja značenja medija ka
o takvog. Socijalni i emancipacijski aspekti\ntekstilne umjetnosti nikako s
e ne mogu zaobići\, ona uvijek kao da priziva brojne asocijacije\nmanufaktu
rnog rada\, uradi sam (DIY) subkulture i samoodrživih sistema\, osobito u v
ezi s vrlo sličnim\nrecentnim događanjima na sceni otvorenog koda i nosive
tehnologije (Arduino\, Body Pixel Studio).\n\nNit kao naoko krhka\, ali čes
to sveprodiruća skoro pa neuništiva materija\, te žica kao provodnik struje
\ni arbitar elektrona poveznice su ove priče. Na neki način jukstaponirani\
, materijali donose kohezivni\nnarativ prezentiranim objektima. Izložba sli
jedu liniju mikroskopske amorfnosti i nježne gibljivosti\nmaterijala\, sve
do suptilne robusnosti objekata. Savršenstvo stroja\, bilo u vidu ljudskog
tijela ili\nmašine\, ne predstavlja ovdje prerogativ\, jer slatka nespretno
st mehanike ne podilazi toliko željenoj\nstvarnosti. Neizvjesnost izvedbe k
oja karakterizira svaki radni proces novomedijske umjetnosti\ndonekle odgov
ara i krhkosti tekstilne niti.\n\nTekstilno tkanje kao niz elektroničkog ko
da\, te pletenje kao programiranje nalaze svoje poveznice u\nmetaforičkom s
mislu kroz izmjenu binarnog brojevnog sustava 0 i 1 u računalnim sučeljima\
, kao i u\nvrstama boda i označivanju u šivanju i pletenju.\nUradi sam (DIY
) kultura\, simplificirano hakiranje hardware-a i tinkering sljedeće su toč
ke koje izložba\ndotiče. Prenamjena tehnoloških gadgeta ili igračaka\, i st
avljanje istih u novo okruženje s možebitnom\nnovom funkcijom dolazimo do t
ermina tinkering nalazeći paralele u radnim procesima između\ntekstilnih ra
dnica\, umjetnika\, hakera\, uradi sam entuzijasta i inžinjera elektrotehni
ke.\n\nArduino mikrokontroler predstavljen kroz film Arduino The Documentar
y dovodi nas do\nposljednje 'ožičene' faze razvoja. Arduino je mikrokontrol
er izumljen u Italiji na prijelazu iz 2005/06. s\nnamjerom da studentima in
teraktivnog dizajna i novih medija učini faze prototipiranja puno\njednosta
vnijima. Arduino je od samih početaka razvijan kao platforma bazirana na ot
vorenom kodu.\nUpravo zbog otvorenosti platforme i zajednice koju okuplja n
a Internetu dolazi do relativno brzog\nrazvoja projekta\, te je u svrhu bol
je prilagodbe nosivoj tehnologiji MIT znanstvenica Leah Buechley\n2007. diz
ajnirala Lilypad Arduino namijenjen upotrebi s eTekstilom. Osnivači: Massim
o Banzi i David\nCuartielles\n\nIzložba podnaslova 'Od tekstilne do elektro
nske niti\, od materije do modnog objekta' bit će i\n\nsvojevrsna premijera
jer se ovom prilikom suvremene umjetnice Anda Klančič i Marija Mojca\nPung
erčar predstavljaju prvi puta pred hrvatskom publikom. Predstavit ćemo nove
radove nastale za\novu prigodu\, te pokazati recentne i buduće tendencije
elektronskog tekstila i novomedijskih\nskulpturalnih koncepata nikada do sa
da predstavljenih u Hrvatskoj\, a u sklopu izložbe bit će izvedeno\nnekolik
o guerilla knitting i yarn bombing događanja u javnim prostorima Velike Gor
ice.\n\nGuerilla knitting\, yarn bombing\, knit graffiti pravac pletenja i
kukičanja pokrenula je američka\ntekstilna umjetnica Magda Sayeg frustriran
a gomilom vlastitih nedovršenih pletenih stvari. Guerilla\nknitting inspiri
ran je graffiti kulturom\, hip hopom i uličnom umjetnošću\, te željom za om
ekšavanjem\nvokabulara istih urbanih kultura. 2005. godine prvi je puta 'za
štrikala' neki objekt u javnom prostoru\nispred svog butika istodobno inici
rajući pokretanje grupe Knitta Please. Od tada nadalje Magda Sayeg\nputuje
redovito na poziv kulturnih institucija i 'tagira' arhitekturu svjetskim me
tropola\, a guerilla\nknitting & yarn bombing kao pokret počinje se širiti
diljem planete u javnim prostorima doprinosima\nbrojnih anonimnih guerilla
pletilja...\n\nBiografije:\nJosipa Štefanec pripada novoj generaciji hrvats
ke suvremene tekstilne umjetnosti s međunarodnim\niskustvom djelovanja. Dip
lomirala je modu i dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu te\n
kiparstvo na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Djeluje kao kostimograf plesnih
predstava i izražava se\nkroz medij instalacije i modnih nosivih objekata.
Izlagala je na brojnim međunarodnim izložbama u\nHrvatskoj i inozemstvu\, g
dje je i n a njeni se radovi nalaze u kolekcijama muzeja i galerija kako u\
nHrvatskoj\, tako van zemlje. Radi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zag
rebu. http://\njosipastefanec.com/ Kontakt: josipa.stefanec@gmail.com\n\nAn
da Klančič višestruko je nagrađivana suvremena tekstilna umjetnica s međuna
rodnom reputacijom\nod Japana do Sjedinjenih Država. Studirala i diplomiral
a na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i Likovnoj\nakademiji u Ljubljani. Zap
očela je karijeru kao modna dizajnerica te danas u svom radu\, osim tekstil
a i\nniti\, koristi medije instalacije\, lumino objekata\, nakita i fotogra
fije. Sudjelovala je na preko 130\nmeđunarodnih grupnih i solo izložbi suvr
emene tekstilne umjetnosti. Njeni radovi nalaze se u\nmnogim privatnim\, um
jetničkim kolekcijama diljem svijeta. Živi i radi u Ljubljani. http://\npow
erofthread.blogspot.com/p/anda-klancic.html Kontakt: anda.klancic@siol.net\
n\nMarija Mojca Pungerčar diplomirala je slikarstvo na Likovnoj akademiji u
Ljubljani i magistrirala nove\nmedije u slikarstvu na Umjetničkom institut
u u San Franciscu. Višestruko nagradivana autorica\,\nizlagala je na brojni
m medunarodnim izlozbama u mediju tekstila\, instalacija\, performansa\, no
vih\nmedija\, foto\, video i filmske umjetnosti. Bavi se novim medijima viš
e od dvadeset godina\, radi kao\nurednica portala Artservis. Kostimografkin
ja mnogih kazališnih predstava u Sloveniji. Autorica brojnih\nvideo radova
i kratkih filmova. Su-osnivačica umjetničke organizacije 3via.org: http://w
ww.3via.org\nKontakt: www.mojca.info\, www.socialdress.net\, mojca.pungerca
r@guest.arnes.si\n\nPatrizia Donà je modna dizajnerica i samostalna umjetni
ca. Bavi se ispitivanjem granica i mogućnosti\nna području mode. Nakon zavr
šenog studija modnog dizajna\, fokus njenog interesa postaju ready\nmade ob
jekti koje redizajnira i pretvara u seriju nosivih predmeta\, accessoriesa.
Diplomirala na\nFilozofskom Fakultetu\, smjer Povijest umjetnosti i Etnolo
gija\, te po završetku studija odlazi u\nRotterdam i upisuje studij Modnog
dizajna na Willem de Kooning Academie. Za vrijeme i kratko\n\nnakon studija
radi kod belgijskih dizajnera A.F. Vandevorst u Antwerpenu\, te kod istih
radi kao\nstilistica na njihovim revijama u Parizu. http://laboratoriodona.
com/ Kontakt:\ndonapatrizia@hotmail.com\n\nArduino - Dokumentarni film\nRaú
l Alaejos & Rodrigo Calvo\nRaúl Alaejos španjolski je filmski redatelj u po
dručju dokumentaristike. Diplomirao je audiovizualne\nkomunikacije na Europ
skom sveučilištu u Madridu i TV sustave u Bostonu. Više je puta nagrađivan
za\nkratke i dokumentarne filmove. Surađuje s brojnim televizijskim kućama
i vodi audiovizualni odjel pri\nMedialab-Prado Centru u Madridu.\nRodrigo C
alvo je fotograf\, scenarist\, producent i filmski redatelj s diplomom Sveu
čilišta Oviedo u\nŠpanjolskoj. Radio je kao stručni suradnik i instruktor p
ri LABoral Centru u Gijonu\, Španjolska. Bavi se\nfilmskom produkcijom i pr
ogramiranjem na Linux i Android platformi\, s posebnim naglaskom na\nArduin
o ADK mikrokontroleru.\nProdukcija: LABoral Centro de Arte y Creación Indus
trial (Art and Industrial Creation Centre)\nhttp://arduinothedocumentary.or
g/ Kontakt: info@arduinothedocumentary.org\n\nBody Pixel Studio\nDeborah Hu
stić aka body pixel diplomirala je komparativnu književnost i etnologiju u
Zagrebu.\nSistematično se obrazovala u područjima grafičkog i web dizajna\,
kulturnih industrija\, novih medija i\nplesa. Trenut\nView your event at h
ttp://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&ueid=dq9dhblosp6b2c2i1kj2a2
o2ec.
LAST-MODIFIED:20120228T031423Z
LOCATION:Galerija Galženica - Trg Stjepana Radića 5\, Velika Gorica
SEQUENCE:0
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY:Textil{e}tronics
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR


Textil{e}tronics

Od tekstilne do elektronske niti, od materije do modnog objekta 'Let's now delve deep into the fluff' Massimo Banzi, Getting Started with Arduino Prateći razvoj od jednostavne niti do kompleksnih novomedijskih objekata, Textil{e}tronics tematizira područja recentnih događanja u području suvremene tekstilne umjetnosti, nosive tehnologije i elektronski oblikovane skulpture, kroz svjetlosne lumino objekte i prezentaciju mikrokontrolera Arduino. Tematizirajući skulpturalnu tekstilnu (Josipa Štefanec) i elektronsku nit (Anda Klančič), kao i dizajniranu materiju i novo značenje objekta (Patrizia Donà), te socijalno angažiranu tekstilnu umjetnost (Marija Mojca Pungerčar), izložba daje presjek suvremenih tekstilnih i novomedijskih tendencija, te načine preispitivanja značenja medija kao takvog. Socijalni i emancipacijski aspekti tekstilne umjetnosti nikako se ne mogu zaobići, ona uvijek kao da priziva brojne asocijacije manufakturnog rada, uradi sam (DIY) subkulture i samoodrživih sistema, osobito u vezi s vrlo sličnim recentnim događanjima na sceni otvorenog koda i nosive tehnologije (Arduino, Body Pixel Studio). Nit kao naoko krhka, ali često sveprodiruća skoro pa neuništiva materija, te žica kao provodnik struje i arbitar elektrona poveznice su ove priče. Na neki način jukstaponirani, materijali donose kohezivni narativ prezentiranim objektima. Izložba slijedu liniju mikroskopske amorfnosti i nježne gibljivosti materijala, sve do suptilne robusnosti objekata. Savršenstvo stroja, bilo u vidu ljudskog tijela ili mašine, ne predstavlja ovdje prerogativ, jer slatka nespretnost mehanike ne podilazi toliko željenoj stvarnosti. Neizvjesnost izvedbe koja karakterizira svaki radni proces novomedijske umjetnosti donekle odgovara i krhkosti tekstilne niti. Tekstilno tkanje kao niz elektroničkog koda, te pletenje kao programiranje nalaze svoje poveznice u metaforičkom smislu kroz izmjenu binarnog brojevnog sustava 0 i 1 u računalnim sučeljima, kao i u vrstama boda i označivanju u šivanju i pletenju. Uradi sam (DIY) kultura, simplificirano hakiranje hardware-a i tinkering sljedeće su točke koje izložba dotiče. Prenamjena tehnoloških gadgeta ili igračaka, i stavljanje istih u novo okruženje s možebitnom novom funkcijom dolazimo do termina tinkering nalazeći paralele u radnim procesima između tekstilnih radnica, umjetnika, hakera, uradi sam entuzijasta i inžinjera elektrotehnike. Arduino mikrokontroler predstavljen kroz film Arduino The Documentary dovodi nas do posljednje 'ožičene' faze razvoja. Arduino je mikrokontroler izumljen u Italiji na prijelazu iz 2005/06. s namjerom da studentima interaktivnog dizajna i novih medija učini faze prototipiranja puno jednostavnijima. Arduino je od samih početaka razvijan kao platforma bazirana na otvorenom kodu. Upravo zbog otvorenosti platforme i zajednice koju okuplja na Internetu dolazi do relativno brzog razvoja projekta, te je u svrhu bolje prilagodbe nosivoj tehnologiji MIT znanstvenica Leah Buechley 2007. dizajnirala Lilypad Arduino namijenjen upotrebi s eTekstilom. Osnivači: Massimo Banzi i David Cuartielles Izložba podnaslova 'Od tekstilne do elektronske niti, od materije do modnog objekta' bit će i svojevrsna premijera jer se ovom prilikom suvremene umjetnice Anda Klančič i Marija Mojca Pungerčar predstavljaju prvi puta pred hrvatskom publikom. Predstavit ćemo nove radove nastale za ovu prigodu, te pokazati recentne i buduće tendencije elektronskog tekstila i novomedijskih skulpturalnih koncepata nikada do sada predstavljenih u Hrvatskoj, a u sklopu izložbe bit će izvedeno nekoliko guerilla knitting i yarn bombing događanja u javnim prostorima Velike Gorice. Guerilla knitting, yarn bombing, knit graffiti pravac pletenja i kukičanja pokrenula je američka tekstilna umjetnica Magda Sayeg frustrirana gomilom vlastitih nedovršenih pletenih stvari. Guerilla knitting inspiriran je graffiti kulturom, hip hopom i uličnom umjetnošću, te željom za omekšavanjem vokabulara istih urbanih kultura. 2005. godine prvi je puta 'zaštrikala' neki objekt u javnom prostoru ispred svog butika istodobno inicirajući pokretanje grupe Knitta Please. Od tada nadalje Magda Sayeg putuje redovito na poziv kulturnih institucija i 'tagira' arhitekturu svjetskim metropola, a guerilla knitting & yarn bombing kao pokret počinje se širiti diljem planete u javnim prostorima doprinosima brojnih anonimnih guerilla pletilja... Biografije: Josipa Štefanec pripada novoj generaciji hrvatske suvremene tekstilne umjetnosti s međunarodnim iskustvom djelovanja. Diplomirala je modu i dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu te kiparstvo na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Djeluje kao kostimograf plesnih predstava i izražava se kroz medij instalacije i modnih nosivih objekata. Izlagala je na brojnim međunarodnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, gdje je i n a njeni se radovi nalaze u kolekcijama muzeja i galerija kako u Hrvatskoj, tako van zemlje. Radi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. http:// josipastefanec.com/ Kontakt: josipa.stefanec@gmail.com Anda Klančič višestruko je nagrađivana suvremena tekstilna umjetnica s međunarodnom reputacijom od Japana do Sjedinjenih Država. Studirala i diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i Likovnoj akademiji u Ljubljani. Započela je karijeru kao modna dizajnerica te danas u svom radu, osim tekstila i niti, koristi medije instalacije, lumino objekata, nakita i fotografije. Sudjelovala je na preko 130 međunarodnih grupnih i solo izložbi suvremene tekstilne umjetnosti. Njeni radovi nalaze se u mnogim privatnim, umjetničkim kolekcijama diljem svijeta. Živi i radi u Ljubljani. http:// powerofthread.blogspot.com/p/anda-klancic.html Kontakt: anda.klancic@siol.net Marija Mojca Pungerčar diplomirala je slikarstvo na Likovnoj akademiji u Ljubljani i magistrirala nove medije u slikarstvu na Umjetničkom institutu u San Franciscu. Višestruko nagradivana autorica, izlagala je na brojnim medunarodnim izlozbama u mediju tekstila, instalacija, performansa, novih medija, foto, video i filmske umjetnosti. Bavi se novim medijima više od dvadeset godina, radi kao urednica portala Artservis. Kostimografkinja mnogih kazališnih predstava u Sloveniji. Autorica brojnih video radova i kratkih filmova. Su-osnivačica umjetničke organizacije 3via.org: http://www.3via.org Kontakt: www.mojca.info, www.socialdress.net, mojca.pungercar@guest.arnes.si Patrizia Donà je modna dizajnerica i samostalna umjetnica. Bavi se ispitivanjem granica i mogućnosti na području mode. Nakon završenog studija modnog dizajna, fokus njenog interesa postaju ready made objekti koje redizajnira i pretvara u seriju nosivih predmeta, accessoriesa. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu, smjer Povijest umjetnosti i Etnologija, te po završetku studija odlazi u Rotterdam i upisuje studij Modnog dizajna na Willem de Kooning Academie. Za vrijeme i kratko nakon studija radi kod belgijskih dizajnera A.F. Vandevorst u Antwerpenu, te kod istih radi kao stilistica na njihovim revijama u Parizu. http://laboratoriodona.com/ Kontakt: donapatrizia@hotmail.com Arduino - Dokumentarni film Raúl Alaejos & Rodrigo Calvo Raúl Alaejos španjolski je filmski redatelj u području dokumentaristike. Diplomirao je audiovizualne komunikacije na Europskom sveučilištu u Madridu i TV sustave u Bostonu. Više je puta nagrađivan za kratke i dokumentarne filmove. Surađuje s brojnim televizijskim kućama i vodi audiovizualni odjel pri Medialab-Prado Centru u Madridu. Rodrigo Calvo je fotograf, scenarist, producent i filmski redatelj s diplomom Sveučilišta Oviedo u Španjolskoj. Radio je kao stručni suradnik i instruktor pri LABoral Centru u Gijonu, Španjolska. Bavi se filmskom produkcijom i programiranjem na Linux i Android platformi, s posebnim naglaskom na Arduino ADK mikrokontroleru. Produkcija: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Art and Industrial Creation Centre) http://arduinothedocumentary.org/ Kontakt: info@arduinothedocumentary.org Body Pixel Studio Deborah Hustić aka body pixel diplomirala je komparativnu književnost i etnologiju u Zagrebu. Sistematično se obrazovala u područjima grafičkog i web dizajna, kulturnih industrija, novih medija i plesa. Trenutno djeluje na međunarodnoj sceni kao autorica (maker) i blogerica za nosivu tehnologiju, novomedijske izvedbene umjetnosti i uradi sam scenu (DIY, open source hardware, Arduino). Kad ne rastavlja bijelu tehniku i stara računala, radi kao urednica web portala Culturenet (englesko izdanje), voditeljica Media laba I'MM_ (Kultura promjene-SCZG) te radi web strategije za kulturni sektor. http://www.bodypixelstudio.com/ Kontakt: deborahhustic@gmail.com Kustosica: Deborah Hustić Velika Gorica, ožujak, 2012. http://www.galerijagalzenica.info/ http://textiletronics.org
When
Fri, March 2, 20:00 – 22:00 GMT+01:00
Where
Galerija Galženica - Trg Stjepana Radića 5, Velika Gorica
Who
PETRA ZLONOGA
Ana Kovačić

--
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
GALERIJA GALŽENICA
Trg Stjepana Radića 5
HR - 10410 Velika Gorica
tel:+385 1 6221 122 /  fax: 6226 740
www.galerijagalzenica.info
--
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
GALERIJA GALŽENICA
Trg Stjepana Radića 5
HR - 10410 Velika Gorica
tel:+385 1 6221 122 /  fax: 6226 740
www.galerijagalzenica.infoNo comments:

Post a Comment