Tuesday, April 17, 2012

Fwd: Ruszył nowy portal o kulturze i sztuce - Artysta.plRuszył nowy portal o kulturze i sztuce – Artysta.pl

Portal Artysta.pl to kulturalny przewodnik po wystawach, muzeach, teatrach, wernisażach, premierach oraz koncertach. Zaglądamy wszędzie tam gdzie jest ciekawie i pasjonująco. Prezentujemy wartościowe treści wyselekcjonowane z rozbudowanej oferty wielu miast, a także recenzje, artykuły, wywiady i wiele innych interesujących tekstów. Swoje usługi kierujemy do wszystkich zainteresowanych sztuką, zajmujących się nią zupełnie poważnie jak i nieprofesjonalnie, ale także do wszystkich instytucji z nią powiązanymi.

Nie chcemy definiować czym jest sztuka, naszym celem jest zaprezentowanie i zintegrowanie środowiska twórców, pasjonatów i organizacji!

W ręce użytkowników oddajemy wielofunkcyjne narzędzie łączące w sobie funkcje portalu społecznościowego, z formami autoporomocji oraz dziennikarstwa internetowego. Każdy zalogowany użytkownik może umieszczać newsy dotyczące swojej działalności, artykuły dotyczące danego zagadnienia lub dziedziny sztuki w ramach kategorii znajdujących się na portalu. Poza tym istnieje możliwość tworzenia grup tematycznych, miejsc, dodawania wydarzeń i podpinania ich do profilu miejsca, którym zarządzamy, a także korzystać z forum. Istotną opcją jest również możliwość umieszczania ogłoszeń o pracę, zleceń i konkursów. Wymienione tu funkcjonalności są nielicznymi przykładami możliwości jakie daje portal Artysta.pl. Wszystkie służą do komunikowania się z ludźmi interesującymi się sztuką oraz promocji działań, wydarzeń, czy miejsc.

Z myślą o naszych użytkownikach, instytucjach, organizacjach, fundacjach, właścicielach galerii, klubów oraz wszystkich innych miejsc, które zajmują się sztuką i kulturą, organizują ciekawe wydarzenia, warsztaty, kongresy, koncerty lub organizacją imprez mamy dodatkowy sposób promocji – samodzielne umieszczanie banerów. Jest to płatna forma promocji. Jednak pragniemy wyjaśnić, że przykładowo koszt jednego baneru opublikowanego na portalu to maksymalnie 9,- złotych dziennie. W ten sposób każdy może wybrać rodzaj i wielkość reklamy internetowej jaka go interesuje, a także ustalić czas jej wyświetlania, dostosowując tą usługę do własnych potrzeb. Informacje dotyczące wielkości i cen banerów są dostępne na stronie Artysta.pl. Korzystając z tej opcji stajesz się twórcą i zarządcą własnej kampanii promocyjnej. Funkcje tę kierujemy również do osób niezwiązanych z żadną instytucją, a organizujących ciekawe eventy kultur owe i chcących się wypromować to czym się zajmują.

Dodatkowo Artysta.pl proponuje współpracę opartą na zasadzie patronatu medialnego. Wydarzenie, konkurs, czy premiera pod patronem portalu ma dodatkowe możliwości promocji na stronie głównej oraz facebookowym profilu, czyli w miejscach do których może dotrzeć tylko redakcja.

Wszystkie funkcjonalności portalu składają się na multimedialną platformę artystyczną. Chcemy aby portal Artysta.pl stał się miejscem wymiany informacji i doświadczenia miedzy użytkownikami z możliwością promocji ich działalności, w którym każdy znajdzie swoje miejsc. Portal ma służyć aktywizacji społeczności twórców i organizacji kulturowych, umożliwić im dotarcie do siebie, nawiązanie kontaktu i wymianę myśli. Stworzyliśmy wygodną platformę do dyskusji i komunikacji między wszystkimi osobami zajmującymi się sztuką: między pasjonatami, profesjonalistami, początkującymi jaki zaawansowanymi twórcami, oraz organizacjami działającymi w sferze kultury.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do portalu Artysta.pl lub skontaktuj się z nami bezpośrednio: redakcja@artysta.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu Artysta.pl

Pozdrawiamy!
Z wyrazami szacunku
Redakcja Artysta.pl


Portal Artysta.pl tworzy:
Artnetwork Sp z o.o.
ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
e-mail: mailing@artysta.pl

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej portalu Artysta poprzez kliknięcie w ten link

He started a new portal on culture and art - Artysta.pl

Artysta.pl Portal is a cultural guide to the exhibitions, museums, theaters, openings, premieres and concerts. We looked everywhere where it is interesting and with passion. We present valuable content selected from an extensive offer many cities, as well as reviews, articles, interviews and many other interesting texts. Our services are directed to all interested in art, dealing with it quite seriously as unprofessional, but also to all the institutions associated with it.

We do not want to define what art is, our goal is to present and integration of the artists, fans and the organization!

In the hands of users we offer multi-purpose tool combining social networking features, forms autoporomocji and online journalism. Any logged in user can place news about their activities, articles on the issues or art within the categories on the portal. It is also possible to create thematic groups, places, events and hooking adding them to the profile space, which we manage, and use the forum. An important feature is the ability to place job advertisements, jobs and competitions. Features listed here are a few examples of the opportunities offered by the portal Artysta.pl. All are used to communicate with people who are interested in art and promoting activities, events, or places.

Thinking about our users, institutions, organizations, foundations, gallery owners, clubs and all other places that deal with art and culture, they organize interesting events, workshops, conferences, concerts or events we are organizing an additional means of promotion - independent placement of banners. This is a paid form of promotion. However, we would like to clarify that the cost of one banner, for example, published on the portal is a maximum of 9, - dollars per day. This way everyone can choose the type and size of online advertising which interests him, and the amount of time it is displayed by adjusting the service to your needs. Information about the size and price of banners are available on Artysta.pl. Using this feature, you become a creator and manager of his own campaign. This function is also addressed to persons not connected with any institution, and organize interesting cultural events and those who seek to promote what they do.

Additionally Artysta.pl proposes cooperation based on the principle of media patronage. The event, contest, or the prime minister under the patronage of the portal has additional opportunities for the promotion on the homepage and facebookowym profile, or in places where only editors can reach.

All the functionality of the portal consists of a multimedia platform for artists. We want the portal Artysta.pl became a place of exchange of information and experience between users with the possibility to promote their business, where everyone can find their seats. Portal is designed to activate the creative community and cultural organizations, to enable them to reach out to each other, make contact and exchange of ideas. We have created a convenient platform for discussion and communication between all those involved in the arts: between passionate, professionals, beginners how advanced developers, and organizations in the cultural sphere.

If you want to know more please Artysta.pl website or contact us directly: redakcja@artysta.pl.

Please visit the website Artysta.pl

Greetings!
Yours sincerely,
Editors Artysta.pl

Portal Artysta.pl forms:
Artnetwork Sp z o.o.
st. Halicka 10/11
31-036 Kraków
E-mail: mailing@artysta.pl
No comments:

Post a Comment